• ALV op 19 oktober 2020 19:30

 • Voorlopige Agenda Algemene Ledenvergadering 19-10-2020 om 19.30 uur.
  Door de ontwikkelingen rondom de COVID-19 regels is de geplande ALV van 28-9-2020 helaas niet door gegaan. Uw bestuur is blij met het begrip dat is getoond voor de last-minute beslissing de vergadering niet door te laten gaan. Onderstaand de agenda voor de ALV gepland op maandag 19 oktober 2020 om 19.30 uur in de Brasserie Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110, 5672 DA Nuenen. De ALV zal uitgevoerd worden in een “live” aanwezigheid in een combinatie met een “digitale” aanwezigheid. De digitale aanwezigheid voorziet in de mogelijkheid tot vragenstellen en, indien noodzakelijk, stemmen. Meer uitleg over de digitale vorm en aanmelding hiervoor volgt binnenkort via de website en een speciale nieuwsbrief!

  UITNODIGING
  Namens het Bestuur van NKV nodigen wij u uit deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 19-10-2020. In de Statuten van NKV vindt u de geldende regels in respectievelijk Artikel 9, 12, 13, 15, 16 en 17. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u zich per volmacht door een ander stemgerechtigd NKV-lid laten vertegenwoordigen (artikel 17 lid 3). NKV kan voor deze ALV beschikken over de techniek om de vergadering zowel digitaal als “live” bij te wonen. Uiteraard is e.e.a. gebaseerd op de huidige Corona- regels en kan hierin nog wijziging komen.

  REGISTRATIE VOORAF (aanmelden uiterlijk 16-10-2020)

  Live aanwezig

  Voor de “live” aanwezigheid van maximaal 30 personen wordt volgend schema aangehouden: “Live” aanwezig zijn in elk geval de zittende en te benoemen Bestuursleden en de Ereleden van NKV, wij zullen hen om een bevestiging van hun aanwezigheid vragen. Voor de overige beschikbare “live” plekken vraagt het Bestuur u zich uiterlijk op 16-10-2020 aan te melden middels een email aan bestuur@nkvkorfbal.nl . Aan de hand van de volgorde van inschrijvingen zal het Bestuur per email uw “live” aanwezigheid bevestigen.

  Voor alle “live” aanwezigen geldt dat zij een formulier zullen moeten ondertekenen ter bevestiging omtrent hun gezondheidssituatie in het licht van Corona. Deze formulieren worden bij binnenkomst anoniem in een box opgeslagen en indien er vanuit de GGD geen informatie gevraagd wordt zullen deze op 3-11-2020 worden vernietigd.

  Digitaal volgen

  Ook voor de leden die de vergadering “Digitaal’ willen volgen geldt een registratie vooraf. Ook aan u vraagt het Bestuur om u uiterlijk op 16-10-2020 in te schrijven door een email te sturen aan: bestuur@nkvkorfbal.nl. Na inschrijving ontvangt u dan een email met daarin een link om de meeting te kunnen volgen middels GotoMeeting.

  Machtiging

  Wilt u uw stem via een machtiging laten horen dan ook hier graag vooraf per email een bericht aan bestuur@nkvkorfbal.nl waarin u aangeeft door welk stemgerechtigd lid u zich laat vertegenwoordigen.
  Uw Bestuur kan via deze inschrijvingen alvast het nodige voorbereidende werk doen m.b.t. het aantal aanwezigen.

   JAARVERSLAGEN

  De jaarverslagen knt u via deze link downloaden

  VOORLOPIGE AGENDA

  1. Opening en Welkom
  2. Notulen ALV van 25-9-2019
  3. Mededelingen van het Bestuur, vaststellen aanwezige stemgerechtigden, afmeldingen voor de ALV en Ingekomen Stukken
  4. Jaarverslag Verenigingsjaar 2019-2020 waaronder de ontvangen jaarverslagen van de diverse commissies en het Bestuur.
  5. Jaarverslag 2019-2020 van de Penningmeester:

  • Clubhuis
  • Vereniging
  • Bekrachtiging voorstel m.b.t. verdelen van en terugbetalen aan de spelende leden per 30-6-2020 van de door het KNKV terugbetaalde competitiekosten seizoen 2019-2020

  6. Verslag kascontrole commissie over het verenigingsjaar 2019-2020
  7. Bestuursvoorstel tot het toevoegen van het positieve resultaat over het verenigingsjaar 2019-2020 aan de financiële reserves van de vereniging
  8. Decharges:

  • Voorstel tot het verlenen van Decharge aan de Penningmeester over het verenigingsjaar 2019-2020
  • Voorstel tot het verlenen van Decharge aan het Bestuur over het verenigingsjaar 2019-2020

  9. Afscheid vertrekkende Bestuursleden:

  • Pim Kuijten: tussentijds aftredend
  • Mark Swinkels: aftredend en niet herkiesbaar
  • Henri van den Nieuwenhof, aftredend en niet herkiesbaar

  10. Marc v.d. Palen neemt als waarnemend voorzitter tot en met punt 14 de leiding van de vergadering over
  11. Pauze
  12. Beleidsplan 2020/2021 van het beoogde nieuwe bestuur inclusief update Clubhuis renovatie.
  13. Begroting 2020-2021

  • Toelichting
  • Vaststellen contributies 2020-2021
  • Verzoek tot goedkeuring Begroting 2020-2021

  14. Benoeming Bestuur

  • Benoemen van voorzitter: kandidaat: Christian Everhardus (statutair aftredend op de ALV van het verenigingsjaar 2020-2021)
  • Gonny v.d. Heiden (statutair aftredend op de ALV van het verenigingsjaar 2021-2022)
  • John Kraaijeveld (statutair aftredend op de ALV van het verenigingsjaar 2021-2022)
  • Roel van Mulken (statutair aftreden op de ALV van na het verenigingsjaar 2020-2021) (

   Het voorstel is om Roel in afwijking en tevens overeenkomend met de binnen
   de statuten geldende regels te benoemen voor de periode 2020-2021 om zo voor
   evenwicht in het toekomstig aftredingsschema te zorgen.

  • Marc v.d. Palen, niet aftredend, (statutair aftredend op de ALV van het verenigingsjaar 2020-2021)

  15. Benoeming Kascontrolecommissie verenigingsjaar 2020-2021
  16. Voorstellen Bestuur
  17. Voorstellen Leden
  18. Jubilarissen
  19. Bedanken van Leden voor hun inzet
  20. Rondvraag
  21. Sluiting


  Namens het Bestuur,

  Henri van den Nieuwenhof, voorzitter
  Marc v.d. Palen, waarnemend secretaris

  Nuenen, 4 oktober 2020