• Notulen ALV NKV 13-10-2021

 • Opening en Welkom

  Start vergadering, 19:40 uur. Iedereen wordt welkom geheten door Christian, voorzitter NKV.

  Notulen ALV van 19-10-2020

  Er zijn geen vragen/opmerkingen mbt de notulen van 19-10-2020. Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen.

   

  Mededelingen van het Bestuur, vaststellen aanwezige stemgerechtigden, afmeldingen voor

  de ALV en Ingekomen stukken

  Geen mededelingen, aantal aanwezigen is 40 personen waarvan er 20 stemgerechtigd zijn.

  Er zijn 8 afmeldingen, namen zijn bekend bij het bestuur.

  Geen ingekomen stukken om te behandelen bij de ALV, voorlopige agenda blijft gehandhaafd en is dus definitief.

   

  Jaarverslag Verenigingsjaar 2020-2021

  Het is een bijzonder jaar geweest

  • Corona bleef aanhouden, aangepaste vergadermogelijkheden 
  • Doelstellingen 2020-2021 stonden centraal, operationeel en bestuurlijk
  • Doelstellingen lopen door tot 2022, nieuwe structuur en opzet vragen meer tijd voor implementatie
  • Bewustwording huidige ledenaantal is er al bij het bestuur, inzetmogelijkheden 2020-2021 beperkt
  • Minimaal 250 leden is niet behaald
  • Dalende ledenaantallen bij elke sportvereniging in de omgeving bekend.
  • Teamindelingen worden lastiger
  • Wel gestart met weer een kangoeroe groep
  • Verbouwing van de kantine
  • Samenwerking met externen

  Bovenstaande wordt toegelicht door Christian, voorzitter NKV.

   

  Er zijn geen vragen of opmerkingen mbt de jaarverslagen van diverse commissies/werkgroepen.

   

  Jaarverslag 2020-2021 van de Penningmeester

  • Clubhuis
  • Vereniging
  • Clubhuis 2.0

  Tijdens de financiële exploitatie wordt de TASO subsidie toegelicht, met daarbij de verdeling binnen Clubhuis en vereniging. De financiën mbt het Clubhuis 2.0 zijn afgerond en de leden hebben inzicht gekregen in deze financiën.

   

  Vraag Jaap R.: Moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden mbt de TASO. Dit is vanuit de overheid vastgesteld, hieraan voldeed NKV, vandaar het recht op deze financiën.

   

  Opmerking Rainer K.: TASO had hoger mogen zijn.

   

  Vraag Bert G. mbt het overzicht Balans per 30 juni 2021: Bedrag voor gebouwen is hetzelfde, hoe kan dit? Alles is nu verbouwd, dus zou dit hoger moeten zijn. Marc antwoordt: dit zijn fictieve cijfers, komt later in de vergadering terug hierop.

  Verslag kascontrole commissie over het verenigingsjaar 2020-2021

  Hans en Mike geven aan dat zij akkoord zijn met de financiën.

   

  Decharges

  • De aanwezigen verlenen Decharge aan de Penningmeester over het verenigingsjaar 2020-2021
  • De aanwezigen verlenen Decharge aan het Bestuur over het verenigingsjaar 2020-2021

   

  Benoemen van kascommissie nav notulen ALV 2019-2020:

  Hans W. (1 jaar)

  Jolanda H.v.H. (2 jaar)

  Bert L. (reserve)

   

  Beleidsplan 2021/2022

  De 3 thema’s zijn toegelicht, zoals al benoemd in de ALV van 2019-2020, zijn dit Groei, Verbinding en Stabiele basis. Het bestuur heeft afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten besteed aan het vormen van een missie en visie van NKV die past bij de 3 thema’s. Met trots worden deze door het bestuur gepresenteerd.

   

  Vraag Karel B.: Wat is een bubbel waar over gesproken wordt? : Wat is een bubbel waar over gesproken wordt?  Dit zijn de coördinerende groepen die de samenwerking tussen de werkgroepen onderling bij bijv het organiseren van een evenement.

   

  In de praktijk vindt het bestuur het belangrijk dat deze missie en visie gekoppeld wordt aan alle werkgroepen en bubbels. Daarom is er gekozen om 3 Ronde tafel sessies te organiseren komend korfbaljaar met elk 1 thema.

  • December à Groei
  • Maart à Verbinding
  • Juni à Stabiele Basis

  Elke werkgroep en bubbel zal betrokken worden in de organisatie van deze sessies, welke creatief ingezet zullen worden. Meer informatie en definitieve data volgen nog.

   

  Pauze

   

  Begroting 2021-2022

  • Toelichting
  • Vaststellen contributies 2021-2022
  • Verzoek tot goedkeuring Begroting 2021-2022

  Vraag Bert G.: Is 3000,- niet te weinig om te reserveren voor vervanging van de kantine. Dit bedrag is een jaarlijkse reservering van NKV voor groot onderhoud/vervanging. De titel van de reservering is niet juist, want inderdaad de kantine zal niet vervangen worden. Dit bedrag wordt gereserveerd voor groot onderhoudt. Marc (penningmeester) wijzigt meteen de benaming in de powerpoint.

   

  Vraag Henri vd N.: Zit hier een jaarlijkse verplichting aan? Nu is 3000,- afgesproken, het bestuur moet in kaart brengen wat zij denken dat de kosten zullen zijn waarna het bedrag eventueel aangepast kan worden.

   

  Voorstel contributie 2020-2021

  Vraag Jeanne B.: Staat er geen fout in? JA, bedragen van de recreanten staat omgewisseld.

   

  Vraag Mike B.: Is de begroting berekend met de nieuwe contributie?  Ja

  Hoe kan NKV dan een negatief saldo hebben? Ledenaantal speelt hier een grote rol in, ledengroei is dus heel belangrijk.

   

  Vraag Henri vd N.: Eerst investeren voor de toekomst, maar deelt zorgen wel.

   

  Vraag Martine V.: Er komen leuke evenementen aan!

   

  Vraag Maarten B.: Is de contributie vergeleken met andere verenigingen? Ja, NKV is gemiddeld met de contributie.

   

  Vraag Leonie H.: Wanneer gaat de contributieverhoging in? Per 1 juli 2021, dus met terugwerkende kracht.

   

  Vraag Henri vd N.: Bijzondere activiteiten vanuit korfbal, valt dit onder Clubhuis? Ja

  Attentie dat de bekerfinale Dames dit jaar bij NKV komt.

   

  Vraag Bert G.: Ledenwinst is belangrijk. Is dit ook een belangrijk actiepunt voor het bestuur? De accommodatie is groot en mooi verbouwd, compensatie zou financieel veel kunnen betekenen. Christian legt uit dat het bestuur in gesprek is met de buurvrouw van NKV ivm eventueel BSO in de kantine.

  Bert G.: Advies aan bestuur: maak hier een actief beleid op, het plan met de BSO ondersteund dit.

   

  Voorstel voor goedkeuring contributie: goedgekeurd door de aanwezigen.

   

  Benoeming Bestuur

  Voorstel tot benoemingen:

   

  Voorzitter                           : Christian Everhardus                   aftredend en herkiesbaar            2022 

  Penningmeester              : Marc van der Palen                      aftredend en herkiesbaar            2023

  Facilitair                               : Roel van Mulken                           aftredend en herkiesbaar            2023

  Secretaris                           : Gonny van der Heiden                 niet aftredend                                 2022

  KTC                                        : John Kraaijeveld                           niet aftredend                                 2022

   

  Iedereen is herkozen door de aanwezigen.

   

  Benoeming commissies en werkgroepen

  Mutaties in bestaande Commissies en Werkgroepen

  L&L:                       Jeannette Wiersma

  KTC:                      Christian Everhardus

  CWG:                    Robin Messerschmidt

   

  Benoeming nieuwe leden in Commissies en Werkgroepen 

  KTC:                      Anne-Marie Willems

  CWG:                    Martine Verheul

  L&L:                       Inge Verbruggen

  Kleding:                Marion Lempens & Karin Oomen

   

  Voorstellen van Bestuur

  Geen voorstellen

   

  Voorstellen van Leden

  Geen voorstellen

   

  Jubilarissen en benoeming NKV’er van het Jaar

  Kirsten S. is 25 jaar lid bij NKV. Zij is niet aanwezig maar zal de bloemen later uitgereikt krijgen.

   

  Maarten B. is unaniem gekozen door het bestuur tot NKV’er van het Jaar 2020-2021. Maarten krijgen de oorkonde, bloemen en het prestigieuze kaartje voor op het bord. Deze mag hij hier zelf op plaatsen.

   

  Bedanken van Leden voor hun inzet

  Bestuur van NKV bedankt:

  • Jeanne B.
  • Jeanette B.
  • Anne-Marie W.

  Zij zijn letterlijk in het bloemetje gezet. Bedankt voor jullie inzet dames!

   

  Rondvraag

  Vraag Marleen E.: Wil een werkgroep in het zonnetje zetten. Namelijk de KTC. Zij hebben enorm veel werk verzet voor leuke korfbalzaken tijdens de Corona. De aanwezigen van de KTC ontvangen het applaus van alle aanwezigen van de ALV.

   

  Vraag Henri vd N.: Er zijn reparaties nodig aan het nieuwe kunstgras. Vraag aan het bestuur om harder met de gemeente in gesprek te gaan. Er zijn vragen/opmerkingen op wedstrijdformulieren gekomen over de kwaliteit van het kunstgras van NKV. Wat doet het bestuur hiermee? Let op, garantie zal verlopen. Dit is tevens besproken met de BOSN, samen een vuist maken. Samen met Robin S. van de gemeente zal een gesprek aangegaan worden. Dossieropbouw is besproken.

  Tip van Henri vd N.: Dossier versterken. Er is een app voor communicatie met Topgras, hierin kunnen meldingen gedaan worden voor werkzaamheden. Er moet ander materiaal gebruikt worden voor onderhoud door de keuze van de gemeente. Gemeente moet dit leveren, is nog niet gedaan. Het werk is zwaar voor de AMWG. Het belang van hardere acties naar de gemeente is besproken. Christian spreekt af dat hij maandag in gesprek gaat met de AMWG.

   

  Sluiting

  AlV sluit om 21:15 uur. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.