• Notulen ALV van 04-10-2023

 • Notulen

  1. Opening en Welkom, 29 aanwezigen en 4 bestuursleden.

   

  2. Notulen ALV van 19-10-2022 

  Geen op-/aanmerkingen, notulen goedgekeurd.

   

  3. Mededelingen van het Bestuur, vaststellen aanwezige stemgerechtigden, afmeldingen voor de ALV en Ingekomen Stukken

  15 afmeldingen, namen bekend bij bestuur.

  Stemgerechtigenden: 16

   

  4. Jaarverslag Verenigingsjaar 2022-2023 

  Missie en visie zijn wederom gedeeld. Deze blijft centraal staan. Operationele inzet van bestuur wordt toegelicht, iets wat niet wenselijk is bij de bestuursleden. Besturen loopt hierin vast. Verschillende doelen welke in 2021-2022 gesteld zijn, zijn niet behaald door het bestuur. 

  60 jaar NKV is feestelijk gevierd. Afgelopen jaar is de opstart van de BSO geweest, fijne samenwerking.

  Er is meer samenwerking geweest tussen de werkgroepen, iets wat positief gezien wordt door het bestuur. 

  Karel B. vraagt zich af wat de scheidsrechterscommissie bedoelt met de bonus die NKV krijgt voor te veel gefloten thuiswedstrijden. Hierop is toelichting gegeven door Marc vd P (penningmeester) en Ton vd H.

  Karel B. Opmerking voor Kampcommissie: na kamp is er etenswaren in de Molok gevonden, AMWG vindt dit niet netjes. Christian E. geeft toelichting. Anouk C. geeft vanuit de kampwerkgroep toelichting. Kampwerkgroep neemt dit mee en zal hiervoor een passend plan maken voor komend jaar.

   

  5. Jaarverslag 2022-2023 van de Penningmeester:

  • Clubhuis

  • Vereniging

  Cijfers zijn gepresenteerd door Marc vd P..

  Mike B. en Maarten B. vragen hoe de huur van de kantine verwerkt is. Hier is toelichting op gegeven.

  Anne-Marie W. vraagt hoe het verwerkt is qua huurkosten van de Hongerman. Deze factuur is niet ontvangen en geld is hiervoor gereserveerd.

   

  6. Verslag kascontrole commissie over het verenigingsjaar 2022-2023

  Decharge wordt verleend door de kascommissie. 

  Kascommissie: Jolanda H.v.H treedt af, Bert L. zal volgend jaar zijn tweede termijn ingaan en Koen v D. gaat eerste termijn in. Mike B. biedt aan om reserve te zijn en vanuit die rol doorstromen tot 2 jaar lid kascontrole. Er is geen bezwaar dat Mike B. enkele jaren geleden afgetreden is uit de kascontrole commissie. 

   

  7. Decharges:

  • Voorstel tot het verlenen van Decharge aan de Penningmeester over het verenigingsjaar 2022-2023

  • Voorstel tot het verlenen van Decharge aan het Bestuur over het verenigingsjaar 2022-2023

  Decharge is verleend aan penningmeester en bestuur door de leden van NKV.

  Pauze: 20:30-20:45 uur

   

  8. Beleidsplan 2023/2024 

  Beleidsplan is gedeeld, is niet afwijkend van afgelopen jaren. Groei in de vereniging is belangrijk en hier wordt hard aan gewerkt. Onderlinge samenwerking/omgang in teams wordt soms aangegeven bij afmeldingen.

  Bevestigingsbrief bij lidmaatschap vermeld dat de teamsport per jaar zal verlopen. Echter is dit onvoldoende voor verschillende kinderen om toch op te zeggen gedurende seizoen.

  Aantal spelende leden is onveranderd afgelopen jaar.

  Vraag Dennis B. kunnen we leren van het pesten in een team. Anne-Marie W. reageert hierop namens KTC en geeft aan dat zij dit oppakken. Zijn hier mee bezig en maken dit bespreekbaar. 

  Positieve teamontwikkelingen worden ook benoemd door Christian E. Verbinding is belangrijk geeft Leonie H. aan.

  Marc vd P. haalt hierbij aan dat elke coach/trainer een vergoeding kan vragen bij de penningmeester om verbindingen voor het team te organiseren. Dit is € 3,50 per teamlid.

  Kernwaarden van de vereniging worden hierbij ook benoemd. Zijn bekend bij alle aanwezigen.

   

  9. Begroting 2023-2024

  • Toelichting gas/energie

  Vorige jaar veel maatregelen mbt gas/waterbezuiniging. Traject met gemeente weloverwogen niet doorlopen. Kosten en energie BSO wordt 1:1 doorberekend.

  De grootste besparing zit in het gas. Toelichting is gegeven door het bestuur over keuzes betreffende contracten gas/energie. Marion L. vraagt of de koelkast achter de bar altijd aan staat. Dit is alleen in de tijd wanneer NKV op het veld traint/speelt.

  • Vaststellen contributies 2023-2024

  Toelichting van Marc vd P. op de begroting. 

  Leonie H. vraagt wat er onder de overige acties valt. Toelichting is gegeven.

  Maarten B. waar komt de stijging van sponsoring vandaan? Marc ligt toe dat dit doorberekend is ivm faillissement van een sponsor vorig jaar.

  Marion L: wat zijn algemene zaken? Toelichting: verzekeringen enz. Kledingwerkgroep vraagt zich af waar budget van kleding bij hoort: valt onder korfbal technische kosten.

  Mike B: welk bedrag is opgenomen als reservering voor vervanging kantine? Dit bedrag is gedeeld.

  Lieke V., Chantal M. en Anouk C. geven aan dat zij vinden dat de senioren te veel aan contributie gaan betalen. Mike B. geeft aan dat hij vindt dat er geen verhoging plaats moet vinden. 

  Er volgt een discussie, waarbij veel gesproken wordt door veel aanwezigen. Maarten B. geeft aan dat er gekeken kan worden wat prijsverhoging kantine oplevert wanneer de contributie niet verhoogd wordt.

  Judith B vraagt waarom de contributie tussen junioren/aspiranten en senioren zoveel verschilt. Christian E. geeft hierover toelichting.

  Leonie H. geeft aan dat een zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft laten zien dat er hele hoge bedragen gevraagd worden. Hierdoor is verhoging van contributie nodig om dit voor de toekomst ook in mee te kunnen groeien en de toekomst ook een hoofdtrainer aan te bieden. Daarnaast geeft Leonie H. aan dat er een groot tekort is aan vrijwilligers, Vraag Leonie H.: systeem opzetten waarbij jouw contributie verlaagd wordt aan de hand van de vrijwillige werkzaamheden die je oppakt. 

  Marc vd P. maakt een herberekening en na een ingestelde pauze zal gekeken worden of hier mensen mee akkoord gaan. Contributie gaat naar oude niveau in deze sheet.

   

  Extra ingelaste pauze: 21:20-21:35 uur

  Doorberekening:

  Christian geeft toelichting over kosten die gemaakt worden middels hoofdtrainer. NKV heeft vermogen en dankt daarvoor voorgaande besturen van NKV. 

  Wat laten de cijfers zien wanneer er geen contributieverhoging plaatsvindt? 

  Wanneer de contributie gelijk blijft wijzigt het tekort met een flink bedrag. Marc vd P. geeft aan dat de vereniging al veel moeite doet om te besparen. Het niet verhogen van de contributie kan gevolgen hebben wanneer er onverwachte grote uitgaven komen.

  Maarten B. vraagt of er rekening gehouden is met de besparing in afvalstroom die in november 2023 ingaat. Marc vd P. geeft aan dat dit in het totaal is meegenomen. 

  Dennis B. geeft aan dat hij denkt dat de vraag mn komt vanuit ontevredenheid over het maandbedrag. Hij geeft aan dat hij zich onthoudt van stem.

  Stemgerechtigden zijn volgens de statuten alleen leden van NKV die zijn ingeschreven bij de bond (artikel 4.1 uit de statuten). Hierover ontstaat veel onrust. Bestuur gaat nav onrust hierover nogmaals de statuten bekijken en zal met de notaris nagaan of dit punt gewijzigd kan worden.

   

  • 13 stemmen voor de begroting zonder indexatie.
  • 4 stemmen voor verhoging met indexatie.
  • 12x geen stem

   

  John geeft aan:

  Er zijn 2 vragen waar een antwoord op moet komen:

  • Klopt de verdeling van de contributie tussen de leeftijdsgroepen onderling?

  • Hoe verhoudt de contributie van NKV zich tov andere sportverenigingen? 

  Mike B. geeft aan dat er een Ronde tafel sessie belegd moet worden om dit inzichtelijk te krijgen. Ilse v. S. geeft aan dat er in die sessies altijd dezelfde mensen aanwezig zijn. Gonny vd H. geeft aan dat dit prima is en georganiseerd mag worden door oa Mike B. Hierin is hulp nodig en input.

  Maarten B. geeft aan: handen omhoog wie hierin bij wil dragen, Maarten B. wil de kar trekken. Er bieden zich verder geen mensen aan, naast het aanbod van Jasper vd V. en Mike B. 

  Judith B: weten de ouders wel wat er nodig is. Er is persoonlijke aandacht nodig. Dit wordt erkend. Voorbeeld: van elk team 1 ouder laten lobbyen. 

  Afspraak: Er komt een ronde tafel sessie om input op te vragen, de werkgroep organiseert dit.

  Hans W: geeft aan dat hij de statuten gezien heeft en dat indien je geen lid bent van de bond, je niet stemgerechtigd bent. Was hier ontevreden over. Gaf ook aan dat hij er zelf voor akkoord had gestemd.

  Jeanne: is een verenigingslid aangemeld bij de bond? Hier is onduidelijkheid over.

  • Verzoek tot goedkeuring Begroting 2023-2024

  Goedkeuring op de begroting waarbij de indexatie niet doorberekend is op de contributie. 

   

  10. Benoeming Bestuur

  Het bestuur doet volgende voordracht:

  • Aftredend en Herkiesbaar: Christian Everhardus (voorzitter) herkiesbaar

  • Aftredend en herkiesbaar: Marc vd Palen (penningmeester) herkiesbaar

   

  11. Toekomst bestuur

  John K, Gonny vd H en Christian E treden komend jaar af. We gaan voor een goede overdracht. 

  Het bestuur is moe, Christian E. licht dit toe en geeft een speech waarin emotie gevoeld wordt door alle aanwezigen.

   

  12. Benoeming commissies en werkgroepen

  Mutaties Kampwerkgroep: Kirsten stopt, ws meerdere van deze werkgroep.

   

  13. Voorstellen van Bestuur

  Vacatures

  Lijst met vacatures wordt gedeeld, waarbij aangegeven wordt dat het bestuur hierin veel oppakt. Christian E. geeft aan dat hij weet dat we nu spreken als bestuur tegen een groep mensen die als vrijwilliger al veel doen.

  Rookruimte/niet meer roken onder de overkapping.

  Er is nog geen verplichting vanuit NOC/NSF of gemeente, deze zal wel komen tzt.

  Vraag aan leden: instemming gevraagd om hier een plan voor te maken zodat er een aparte rookplek komt op het terrein.

  Regels rondom alcoholgebruik vs jeugdwedstrijden

  Geen alcoholgebruik tijdens jeugdwedstrijden. Jeugd is t/m A.

  Glaswerk langs het veld

  Regel geen glaswerk langs het veld: regel moet helder zijn bij iedereen. CWG is bezig mbt glaswerk. Anouk C. laat voorbeelden van kunststof glazen zien die zij willen gaan bestellen. 

  Mike B. geeft aan vanuit ervaring dat er veel mensen aangeven glas te zullen gebruiken onder de overkapping en dan toch naar het veld lopen. Geen behoefte aan politie zijn, Voorstel: kunststof ipv glas tijdens wedstrijden. Dit voorstel wordt aangenomen, CWG zal de kunststof bekers bestellen. Dit gaat dus niet per direct in.

   

  14. Voorstellen van Leden

  Geen ingekomen voorstellen

   

  15. Voorstellen werkgroepen

  Kledingwerkgroep

  Er is veel voorraad, waaruit geen maatvoering gemaakt kan worden. Voorstel: huidige kleding schenken of verkopen (rokjes/broekjes). Leden zijn zelf verantwoordelijk voor aanschaf broekje/rokje. Werkgroep verzorgt pasmodellen. Deze zijn eigendom van de leden en kunnen hierdoor dus ook doorverkocht worden. 

  - Teams zonder sponsorshirt krijgen een nieuw shirt (E en D team, incl reserve voor evt groei jeugd), waarbij alleen unisex model besteld wordt. Shirt blijft eigendom van NKV.

  - Teamtas met shirts op toerbeurt voor het wassen. Zo wast 1 ouder alle shirts van een team, zo blijven de shirts schoon.

  Inge V. geeft aan dat de huidige kledingleverancier een lange levertijd geeft. Er wordt gekeken naar een andere leverancier vanuit contractbeheer. 

  Maarten B: als het goed is heeft iedereen borg betaald. Geldt dit in de toekomst met dit plan nog? Nee, shirt is eigendom van NKV en broek/rokje is eigendom van het lid. 

  Dennis B. wat als ouders geen geld hebben voor nieuwe broekjes/rokjes? Graag een kleding ruilsysteem. Dit kan in de kantine in een bak. Anne-Marie W. geeft aan dat stichting Leergeld hierin kan faciliteren. Ook vraagt hij zich af of de club moet financieren in het wasmiddel. Dit is meegenomen in de berekening zodat de kledingwerkgroep een volledige aanvraag kon doen. 

  Stemmen: er is akkoord voor het kledingplan van de werkgroep. Deze wordt bekrachtigd met een applaus voor de werkgroep.

  Dit betekent concreet:

  1. Nieuwe leden kopen zelf rokje of shirt, huidige leden houden bestaande broekje/rokje

  2. Kledingwerkgroep koopt voor elk team een tas en wasmiddel

  3. De teamshirts worden elke week door 1 ouder of korfbalspeler gewassen, met bijgevoegd wasmiddel.

   

  Blind date

  Er komt weer een Blind date. Meer is er nog niet bekend, maar wanneer dit bekend is, zal dit groots gedeeld worden. Hans W., Martine V. en Wilma S. zijn hiervan de kartrekker. Zij willen iedereen al uitnodigen om zich als vrijwilliger aan te melden bij de organisatie. 

   

  Vriendenloterij

  11 oktober is een belavond om vanuit de organisatie vriendenloterij loten te verkopen.

  Jolanda H.v.H. vraagt zich af of er ook dan gevraagd kan worden naar andere sponsoring? Dit gaat niet gebeuren. Heeft haar bedenkingen bij deze commerciële aanpak.

  Er zijn enkele aanmeldingen voor de belavond vanuit de aanwezigen, waarvoor dank.

   

  15. Jubilarissen en benoeming NKV’er van het Jaar

  Robin M. en Fedde B. zijn 25 jaar lid, helaas niet aanwezig.

  Ton vd H. is 50 jaar lid, hij heeft zijn bloemen en applaus in ontvangst genomen. 

  NKV’er van het jaar: Jeanne B.. Bloemen en applaus worden in ontvangst genomen, en een naamplaatje wordt geplakt. Jeanne bedankt voor jouw inzet!

   

  16. Rondvraag

  Marion L. kunnen de vacatures in de app groepen gedeeld worden? Gonny vd H. geeft aan dat dit met de ALV in de C en B app regelmatig gedaan is, en dat er nu 1 ouder aanwezig is. Het zal gedeeld worden, echter is live contact en met elkaar het gesprek aangaan belangrijk en heel aanvullend. Iedereen herkent en erkent dit. 

   

  17. Sluiting

  Iedereen bedankt.

   

  Namens het Bestuur,

  Gonny van der Heiden, secretaris NKV