• Uitnodiging en agenda ALV 19 oktober 2022 20:00 uur

 • Op woensdag 19 oktober vanaf 20:00 zal de jaarlijkse ALV van NKV weer plaatsvinden. Alle leden en ouders van leden zijn vanaf 19:45 welkom om voor de ontvangst. 

  Het bestuur kiest er dit jaar voor om de financiële cijfers op hoofdlijnen te presenteren. Indien u hierin meer inzage wenst kunt u deze opvragen bij penningmeester@nkvkorfbal.nl.

   

  AGENDA

  1. Opening en Welkom

  2. Notulen ALV van 13-10-2021

  3. Mededelingen van het Bestuur, vaststellen aanwezige stemgerechtigden, afmeldingen voor de ALV en Ingekomen Stukken

  4. Jaarverslag Verenigingsjaar 2021-2022

  5. Jaarverslag 2021-2022 van de Penningmeester:

  • Clubhuis
  • Vereniging

  6. Verslag kascontrole commissie over het verenigingsjaar 2021-2022

  7. Decharges:

  • Voorstel tot het verlenen van Decharge aan de Penningmeester over het verenigingsjaar 2021-2022
  • Voorstel tot het verlenen van Decharge aan het Bestuur over het verenigingsjaar 2021-2022

  8. Pauze

  9. Beleidsplan 2022/2023

  10. Begroting 2022-2023

  • Toelichting
  • Vaststellen contributies 2022-2023
  • Verzoek tot goedkeuring Begroting 2022-2023

  11. Benoeming Bestuur

  Het bestuur doet volgende voordracht:

  • Aftredend en Herkiesbaar: Christian Everhardus (voorzitter) herkiesbaar
  • Aftredend en Herkiesbaar: Gonny vd Heiden (secretaris)  herkiesbaar
  • Aftredend en Herkiesbaar: John Kraaijeveld (KTC) herkiesbaar
  • Aftredend Roel van Mulken (facilitair) niet herkiesbaar

  12. Benoeming commissies en werkgroepen

  13. Voorstellen van Bestuur

  14. Voorstellen van Leden

  15. Jubilarissen en benoeming NKV’er van het Jaar

  17. Rondvraag

  18. Sluiting

    

  Namens het Bestuur,

  Gonny van der Heiden, secretaris NKV