• Voorlopige ALV agenda 2022/2023

 • Op 4 oktober 20:00 zal de jaarlijkse ALV vergadering plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen en eraan deel te nemen,

  Hieronder alvast de voorlogie agenda:

  1. Opening en Welkom

  2. Notulen ALV van 19-10-2022
  3. Mededelingen van het Bestuur, vaststellen aanwezige stemgerechtigden, afmeldingen voor de ALV en Ingekomen Stukken
  4. Jaarverslag Verenigingsjaar 2022-2023
  5. Jaarverslag 2022-2023 van de Penningmeester:

  • Clubhuis
  • Vereniging

  6. Verslag kascontrole commissie over het verenigingsjaar 2022-2023
  7. Decharges:

  • Voorstel tot het verlenen van Decharge aan de Penningmeester over het verenigingsjaar 2022-2023
  • Voorstel tot het verlenen van Decharge aan het Bestuur over het verenigingsjaar 2022-2023

  8. Pauze
  9. Beleidsplan 2023/2024
  10. Begroting 2023-2024

  •  Toelichting
  •  Vaststellen contributies 2023-2024
  •  Verzoek tot goedkeuring Begroting 2023-2024

  11. Benoeming Bestuur
  Het bestuur doet volgende voordracht:

  • Aftredend en Herkiesbaar: Christian Everhardus (voorzitter) herkiesbaar
  • Aftredend en herkiesbaar: Marc vd Palen (penningmeester) herkiesbaar
  • Niet-Aftredend : Gonny vd Heiden (secretaris) (aftredend 2024)
  • Niet-Aftredend : John Kraaijeveld (bestuurslid, korfbal technische commissie)(aftredend 2024)

  12. Benoeming commissies en werkgroepen
  13. Voorstellen van Bestuur
  14. Voorstellen van Leden
  15. Jubilarissen en benoeming NKV’er van het Jaar
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

  Ook dit jaar zullen we de financiële cijfers op hoofdlijnen te presenteren.
  Indien u hierin meer inzage wenst kunt u deze opvragen bij penningmeester@nkvkorfbal.nl.

  Namens het Bestuur,
  Gonny van der Heiden, secretaris NKV